มจพ. อันดับ 6 การอ้างอิงผลงานวิจัยสูงสุดในไทย ใน THE World Ranking 2022

ดู: 287

 มจพ. อันดับ 6 การอ้างอิงผลงานวิจัยสูงสุดในไทย ใน THE World Ranking 2022มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อันดับ 6 มหาวิทยาลัยที่มีการอ้างอิงงานวิจัย (Citations) สูงที่สุดของมหาวิทยาลัยไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Times Higher Education World University Rankings 2022

วันที่ 2 กันยายน 2564 Times Higher Education หรือ THE สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2022 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นอันดับที่ 6 ร่วมของไทย จากทั้งหมด 17 มหาวิทยาลัย และจัดอยู่ในอันดับที่ 1201+ ของโลก จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก 2,100 กว่าแห่ง

โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 30, การวิจัย (Research) ร้อยละ 30, การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ 30, รายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry Income) ร้อยละ 2.5 และความเป็นนานาชาติ (International Outlook) ร้อยละ 7.5 และเมื่อนำผลคะแนนมาดูตามรายตัวชี้วัด จะพบว่า ตัวชี้วัดที่ มจพ. ทำได้ดีและเด่นชัดที่สุดคือ ด้านการอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ซึ่งจัดเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ สูงขึ้นจากปีก่อนที่เป็นอันดับที่ 9 บ่งบอกถึงการที่มหาวิทยาลัยมีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น

 

ดูข้อมูลจัดอันดับได้ที่ เว็บไซต์ THE