มจพ. จับมือ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือวิจัย พัฒนานวัตกรรมและกำลังคนของประเทศ

ดู: 265

มจพ. จับมือ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือวิจัย พัฒนานวัตกรรมและกำลังคนของประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และพัฒนานักวิจัยให้มีคุณภาพสูง ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นผู้ลงนามฝ่าย ม.มหิดล

ความร่วมมือกันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของทั้งสองหน่วยงานในการพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยให้ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยอย่างสูงสุด ตลอดจนจะช่วยเพิ่มศักยภาพและขอบเขตความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย  สร้างองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ การพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนากำลังคนขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมร่วมกัน โดยพิธีลงนามความร่วมมือฯ จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอกนิกส์ (Zoom) ซึ่งมีผู้บริหารและนักวิจัยของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นพยานในพิธีกว่า 50 ราย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564