นักวิจัย มจพ. รับรางวัลระดับประเทศ Prime Minister Award 2021

ดู: 22

นักวิจัย มจพ. รับรางวัลระดับประเทศ Prime Minister Award 2021

 

ศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร ผลากรกุล นักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขึ้นรับรางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis รางวัลประเภทหน่วยงานภาครัฐ (Government Sector) จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในพิธีเปิดงาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021 (SITE 2021) จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ วันที่ 15 กันยายน 2564

รางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis รางวัลประเภทหน่วยงานภาครัฐ (Government Sector) เป็นรางวัลเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ หน่วยงานประเภทหน่วยงานภาครัฐ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับของรัฐที่มี พรบ. เฉพาะ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ และมีผลงานนวัตกรรมที่สนับสนุน ส่งเสริม และใช้ในการดำเนินการเพื่อการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โดยคุณลักษณะของนวัตกรรมต้องมีความใหม่ อรรถประโยชน์ สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีจำนวนการใช้งานและมีศักยภาพที่ดีในการใช้งาน มีโอกาสในการพัฒนาและขยายผลในอนาคตโดยในครั้งนี้มีผู้รับรางวัลในประเภทดังกล่าว รวม 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ “ตำรับยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ สำหรับผลิตในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์” 2) มหาวิทยาลัยบูรพา “ระบบการดูแลผู้ป่วยกักตัวสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว (weSAFE@Home)” 3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “นวัตกรรมตู้ความดันบวกเพื่อใช้ในกระบวนการเก็บสิ่งส่งตรวจ” และ 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ “เครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับใช้ในโรงพยาบาลขนาดเล็ก”

 

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร ผลากรกุล และทีมงานที่ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมช่วยเหลือสังคมจนเป็นที่ประจักษ์ ตอบโจทย์วิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ของประเทศ