ประกาศผลการพิจารณาทุนการดำเนินโครงการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จากมูลนิธิทาคาฮาชิ ปีงบประมาณ 2564

ดู: 145

ประกาศผลการพิจารณาทุนการดำเนินโครงการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
จากมูลนิธิทาคาฮาชิ ปีงบประมาณ 2564

ตามที่ มูลนิธิทาคาฮาชิ ได้ประกาศรับสมัครทุนการดำเนินโครงการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 และปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วนั้น

คณะอนุกรรมการมูลนิธิทาคาฮาชิ ได้พิจารณารับรองผลการพิจารณาโครงการและจัดสรรทุนแล้ว โดยมีโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุน จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

 

ที่

ชื่อโครงการ

อาจารย์ที่ปรึกษา/ หน่วยงาน

นักศึกษา

1

ระบบบันทึกสุขภาพสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์ไก่
(46,000.00 บาท)

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤดาภัทร สีหารี
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์,.
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

1.นายไกรวิชญ์ วงศ์พิพันธ์
2.นายภัคพงศ์ คงบาล

 

โดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อมอบทุนสนับสนุนโครงการฯ ต่อไป