นักวิจัย มจพ. ได้รับทุนวิจัยและนวัตกรรม 2565 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม จาก วช.

ดู: 57

นักวิจัย มจพ. ได้รับทุนวิจัยและนวัตกรรม 2565 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม จาก วช.

 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร จาก บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ผู้ได้รับทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565  ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (รอบที่ 1) ตามที่ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ แผนงานวิจัยด้านประยุกต์ขั้นต้นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมมุ่งเป้า โดยข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการ “การพัฒนาโซ่ซุปเปอร์โรลเลอร์เชนในรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรและการเพิ่มอายุการใช้งานแม่พิมพ์ปั๊มเจาะรูแผ่นโซ่” ของ ผศ.ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร จาก บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาว่าสอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญในการจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนสำคัญของประเทศในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 ดูประกาศผลการพิจารณาที่ https://nriis.go.th