5 นักวิจัย มจพ. ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 2565 จาก สป.อว.

ดู: 128

5 นักวิจัย มจพ. ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 2565 จาก สป.อว.

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับทุนรวม 5 ราย ดังนี้

1. อาจารย์ ดร.นัฐพงษ์ สุขวิพัฒน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

3. อาจารย์ ดร.รักษ์ศิริ สุขรักษ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชตะ อัศวรุ่งนิรันดร์
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุษิระ บุตรดี
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ เป็นทุนวิจัยเพื่อผลิตและผลักดันอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพด้านการวิจัย ให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้เข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิจัยอาชีพและสร้างองค์ความรู้ ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ และเพิ่มผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ดูประกาศผลที่ https://www.ops.go.th