ประกาศ 8 โครงการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการ “Pre-Talent Mobility” ประจำปี 2565

ดู: 68

ประกาศผล 8 โครงการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการ “Pre-Talent Mobility” ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

 คณะกรรมการพิจารณาการให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2565 หรือโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565 มีมติได้พิจารณาอนุมัติโครงการ Pre-Talent Mobility จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

1. การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์  หัวหน้าโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติมณฑน์ วงศ์ษา คณะเทคโนโลยีและ การจัดการอุตสาหกรรม

2. การวิเคราะห์ตัวแปรและประเมินวัสดุที่จะใช้ในการผสมสารละลายเพื่อลดการสูญเสียของสาร หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา หินอ่อน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

3. การพัฒนาต้นแบบเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบเสริมกลไกบังคับการเคลื่อนที่ทางด้านข้างภายใต้แนวคิด SMS (Safety, Simple Maintenance & Smart) หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

4. การพัฒนาศักยภาพการผลิตวุ้นน้ามะพร้าว (NATA de coco) หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวรรณ สุวรรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

5. การพัฒนาโครงสร้างการควบคุมกระบวนการผลิตสารส้มขุ่นและการประเมินจุดคุ้มทุน หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลิดา สิมะสาธิตกุล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

6. การปรับปรุงผังโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กรณีศึกษาบริษัทผลิตเครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา หิรัญวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

7. การพัฒนาและทดสอบอิฐบล็อกทนไฟความแข็งแรงสูงด้วยวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรและอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานี ทิพยเสม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. การปรับปรุงคุณภาพการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มออสเตนนิติก หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล แก้ววิลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม