มจพ. ขึ้นอันดับ 3 ของประเทศ สาขา Engineering ในการจัดอันดับโลก QS subject ranking 2022

ดู: 541

มจพ. ขึ้นอันดับ 3 ของประเทศ สาขา Engineering ในการจัดอันดับโลก QS subject ranking 2022

 

วันที่ 6 เมษายน 2565 - QS World University Ranking ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกรายสาขาวิชา QS World University Rankings by Subject 2022 โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขึ้นรั้งอันดับ 3 ของประเทศ ในสาขาวิชา Engineering- Mechanical, Aeronautical & Manufacturing ขยับขึ้นจากปีก่อนที่อันดับ 7 ของประเทศ

QS World University Rankings by Subject 2022 จัดอันดับโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic reputation)  ความมีชื่อเสียงด้านการจ้างงาน (Employer reputation) งานวิจัยและการอ้างอิงงานวิจัย (Research citations per paper) ดัชนีคุณภาพงานวิจัย (H-index) และเครือข่ายงานวิจัยนานาชาติ (International Research Network) โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการจัดอันดับใน 2 สาขาวิชา คือ 1) สาขา Engineering- Mechanical, Aeronautical & Manufacturing  เป็นอันดับที่ 401-450 ของโลก อันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยไทย โดยอันดับสูงขึ้นกว่าปี 2021 ซึ่งได้อันดับที่ 7 ของประเทศไทย  และ 2) สาขา Engineering- Electrical and Electronic Engineering เป็นอันดับที่ 451-500 ของโลก อันดับที่ 4 ร่วมของมหาวิทยาลัยไทย โดยอันดับสูงขึ้นกว่าปี 2021 ซึ่งได้อันดับที่ 5 ของประเทศไทย

จากผลการจัดอันดับนี้ จะเห็นได้ว่า มจพ. ได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความโดดเด่นด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาวิศวกรรมซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำนักวิจัยฯ ขอขอบคุณนักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาทุกท่านที่ร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัยรอบด้านและเป็นที่ประจักษ์ ดังวิสัยทัศน์ของการเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ’

ดูผลการจัดอันดับเพิ่มเติมที่ https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2022)
TOP University in Thailand 2022
Based on QS World University Rankings by Subject 2022

 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2022/mechanical-aeronautical-manufacturing-engineering

 

 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2022/electrical-electronic-engineering