ม.เกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธฤ์การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพฯ

ดู: 23

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาอาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ

   - อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 3 อาชีพ
   - อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ระดับ 4
   - อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร ระดับ 5

รายละเอียด https://drive.google.com/drive/folders/1wCmogE23eextj7MDf5jkqVIK3rTIOs7l 

ใบสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/1wCmogE23eextj7MDf5jkqVIK3rTIOs7l