มจพ. ได้รับการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022 ขึ้นสู่อันดับที่ 2 ของไทย ด้าน Affordable and Clean Energy

ดู: 114

  

27 เมษายน 2565 - Times Higher Education หรือ THE ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก THE Impact Rankings 2022 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการจัดอันดับที่ 801 - 1000 ของโลก จาก 1,406 สถาบัน โดยมีรายการที่ได้รับการจัดอันดับ จำนวน 4 รายการในปีนี้ ได้แก่ SDG 6 - Clean water and sanitation (การบริหารจัดการน้ำสะอาดและสุขอนามัย) SDG 7 - Affordable and Clean Energy (พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้) SDG 9 - Industry innovation and infrastructure (นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน) และ SDG 17 - Partnerships for the goals (ความร่วมมือสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)

สำหรับรายการที่ มจพ. มีความโดดเด่นและมีพัฒนาขึ้นจากปีก่อนอย่างเด่นชัด คือ SDG 7 ด้าน Affordable and Clean Energy ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 2 ของไทย จาก 19 มหาวิทยาลัย และอันดับที่ 58 ของโลก ขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ในอันดับที่ 4 ของไทย อันดับที่ 101 - 200 ของโลก

อันดับของ มจพ. ในรายการอื่น ๆ มีดังนี้ SDG 6 - Clean water and sanitation (การบริหารจัดการน้ำสะอาดและสุขอนามัย) ได้อันดับที่ 3 ของไทย จาก 14 มหาวิทยาลัย และอันดับที่ 101-200 ของโลก SDG 9 - Industry innovation and infrastructure (นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน) ได้อันดับที่ 4 ของไทย จาก 18 มหาวิทยาลัย และอันดับที่ 401-600 ของโลก และ SDG 17 - Partnerships for the goals (ความร่วมมือสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) ได้อันดับที่ 10 ของไทย จาก 51 มหาวิทยาลัย และอันดับที่ 1001+ ของโลก

รายการ THE Impact Rankings 2022 เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดย Times Higher Education โดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) จำนวน 17 รายการ ซึ่งผลคะแนนของ มจพ. สะท้อนถึงนโยบายและความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ดูข้อมูลการจัดอันดับ ได้ที่ Impact Rankings 2022