ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565

ดู: 41

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์ กรุงเทพฯ

ในหัวข้อ กลุ่มเรื่องผลงานนวัตกรรม
- ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
- ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
- ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ
- ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model
- ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน

ลงทะเบียนส่งผลงานได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1suke3U-os5MYXzrquRfcOFrhP_rBw24h?usp=sharing หรือ QR Code ตามที่กำหนด