มจพ. ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและศูนย์วิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565

ฮิต: 536

มจพ. ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและศูนย์วิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565

 

มจพ. จัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและศูนย์วิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565 เชิดชูเกียรตินักวิจัยและศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและศูนย์วิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดี 

สำหรับรางวัลในด้านต่างๆ มีดังนี้ 

รางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น ประจำปี 2563 

ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยดีเด่น จำนวน 3 รางวัล

อันดับ 1      ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน  โดยมีหัวหน้าศูนย์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง 

อันดับ 2      ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอัจฉริยะและพลวัตรไม่เชิงเส้น โดยมีหัวหน้าศูนย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล 

อันดับ 3      ศูนย์วิจัยวัสดุอาคารและงานก่อสร้าง  โดยมีหัวหน้าศูนย์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล

ประเภท การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น  จำนวน 1 รางวัล

อันดับ 1      ศูนย์ระบบการจัดการขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ  โดยมีหัวหน้าศูนย์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล 

ประเภท เงินสนับสนุนดีเด่น  จำนวน 3 รางวัล

อันดับ 1      ศูนย์วิจัยเฉพาะทางระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ  โดยมีหัวหน้าศูนย์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ พิรักษ์ 

อันดับ 2      ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  โดยมีหัวหน้าศูนย์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ 

อันดับ 3      ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย  โดยมีหัวหน้าศูนย์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ 

รางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น ประจำปี 2564 

ประเภท การตีพิมพ์บทความวิจัยดีเด่น จำนวน 3 รางวัล

อันดับ 1      ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอัจฉริยะและพลวัตรไม่เชิงเส้น  โดยมีหัวหน้าศูนย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล 

อันดับ 2      ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน  โดยมีหัวหน้าศูนย์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง 

อันดับ 3      ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร  โดยมีหัวหน้าศูนย์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง 

ประเภท การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น  จำนวน 1 รางวัล

อันดับ 1      ศูนย์ระบบการจัดการขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ  โดยมีหัวหน้าศูนย์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล 

ประเภท เงินสนับสนุนดีเด่น  จำนวน 3 รางวัล

อันดับ 1      ศูนย์วิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมีหัวหน้าศูนย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ 

อันดับ 2      ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย  โดยมีหัวหน้าศูนย์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ 

อันดับ 3      ศูนย์วิจัยเฉพาะทางระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ  โดยมีหัวหน้าศูนย์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ พิรักษ์ 

 

รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปี 2564

รางวัลนักวิจัยดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Dr. Sanjay Mavinkere  Rangappa  สำนักงานอธิการบดี

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวนันต์ จำเริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามิล เกศวรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ศรีอริยนันท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชตะ อัศวรุ่งนิรันดร์ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมภายใต้กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน 3.รองศาสตราจารย์ ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ 4.รองศาสตราจารย์ ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วังฉาย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 6.รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง 8. อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 9.รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร แก้ววิจิตร จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

สำนักวิจัยฯ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน และขอขอบคุณที่ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีผู้เข้ารับรางวัลและร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

 

รับชมบรรยากาศย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/YBqLKapMOeg

 

 

 

 

 

 

 ดูรูปภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/byNyP37aXGegnpZ59