มจพ. เจ้าภาพเฟ้นหาสุดยอดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสุดปังจากทั่วประเทศ KMUTNB Innovation Awards 2022

ฮิต: 349

 มจพ. เจ้าภาพเฟ้นหาสุดยอดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสุดปังจากทั่วประเทศ KMUTNB Innovation Awards 2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565 KMUTNB Innovation Awards 2022 ชิงถ้วยพระราชทานรางวัล Grand Prize สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา บริษัทเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปจากทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวมกว่า 200 ผลงาน วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ศ.ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศ สู่เวทีตัดสินสุดยอดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม รอบ 12 ทีมสุดท้าย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย มี รศ.ดร.รังสิมา หญีตสอน รอง ผอ.สำนักวิจัยฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมชมการนำเสนอผลงานผ่านช่องทางถ่ายทอดสด ซึ่งในปีนี้แบ่งผลงานที่เข้าร่วมประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) Innovative Ideas ค้นหาสุดยอดแนวคิดนวัตกรรมต่อยอดสู่ผลงานที่ใช้ได้จริง 2) Innovative Products ค้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศ

  ช่วงบ่ายของานคณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาผลงานและประกาศผลการตัดสิน ผลงานที่ได้รับรางวัล Grand Prize พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคัดเลือกจากผู้ชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท ผลปรากฎว่า ผลงานเรื่อง แผ่นทดสอบโปรตีนในปัสสาวะสำเร็จรูป สำหรับผู้มีความเสี่ยงเป็นโรคไตที่สามารถตรวจและอ่านผลได้ด้วยตนเอง ของ นางสาวอารียา ปุณโณปกรณ์  นางสาวอันนา  ทีฆะทิพย์สกุล และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ดร.ฌลณต เกษตร ทีมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Innovative Ideas ได้รับรางวัลดังกล่าวไปครอง และทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Innovative Products ได้แก่ ผลงานเรื่อง ลวดจัดฟันจากวัสดุฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดฟันของคนไทย  ทีมจาก บริษัท สมาร์ทแมท อินโนเวชั่น จำกัด โดย นายชนาธิป ชัยอรวรรณ นายทวีศักดิ์ เลิศเธียรดำรง และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ

นอกจากรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศแล้ว ยังมีการมอบรางวัลให้แก่รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และชมเชยอีก 3 รางวัล รวมถึงรางวัล Special Prize จากผู้สนับสนุนการจัดงาน อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท แมคพาย บลาซเทค จำกัด มูลนิธิทาคาฮาชิ โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจพ. กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลและมอบรางวัล

สิ่งสำคัญที่ทั้งผู้ชนะและผู้เข้าประกวดทุกทีมต่างก็ได้รับจากการเข้าร่วมงานนี้ก็คือการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการต่อยอดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้มีความก้าวหน้า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้

 

ชมงานประกวดย้อนหลัง

Part1 : https://youtu.be/kcexvv1SCi0?t=1052

Part2 : https://youtu.be/5jZo3B9cabI?t=230

ผลรางวัลในแต่ละประเภท มีดังนี้

ประเภท : Innovative Ideas

รางวัลชนะเลิศ   ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

ID27

แผ่นทดสอบโปรตีนในปัสสาวะสำเร็จรูป สำหรับผู้มีความเสี่ยงเป็นโรคไตที่สามารถตรวจและอ่านผลได้ด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวอารียา   ปุณโณปกรณ์

นางสาวอันนา    ทีฆะทิพย์สกุล

ผู้ช่วยศาตราจารย์ดร.ฌลณต  เกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

ID03

การออกแบบนวัตกรรมกรองมลพิษที่เป็นส่วนเสริมล้อรถยนต์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

นายศุภากร   ขจรเกียรตินุกูล

นายกฤตเมธ  โควานิชเจริญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

ID07

เครื่องคัดแยกมังคุดโดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

นายธนโชติ   ใจคนอง

นายพานทองคำ ภัทรธนสุทธิ์

นายภคิน      ผ่องศิริ

นายสรพงษ์   สมสอน

นายสรวัฒน์  ยามสุข

รางวัลชมเชย  จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลผลงานละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ID01

ระบบจัดการขยะแบบอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายรุ่งโรจน์        กรุงเกษม

นางสาวจันทรัชต์  พิมพาทอง

นางสาวกรวรรณ  พรมสมบุญ

ID19

ผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำเจ้า มช.107 อัดเม็ดเพื่อลดความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งปอด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวอภิชญา ปริศนานันทกุล

ID20

ฉลากอัจฉริยะเพื่อบอกความสดของกุ้งจากกระเจี๊ยบแดง

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

นายสุวัฒน์ชัย    ประพาฬ

นายนฤเบศ   โมนะ

นางสาวณัฐวดี    ตั้งเสถียรกิจ

นายพงศ์พรหม   พรเพิ่มพูน

 

ประเภท : Innovative Products

รางวัลชนะเลิศ   ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

IP26

ลวดจัดฟันจากวัสดุฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดฟันของคนไทย

บริษัท สมาร์ทแมท อินโนเวชั่น จำกัด

นายชนาธิป   ชัยอรวรรณ

นายทวีศักดิ์   เลิศเธียรดำรง

รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ   ขันธะชวนะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

IP19

แผ่นดามกระดูกและสกรูความแข็งแรงสูงเพื่อป้องกันการความเสียหายขณะใช้งานด้วยการพ่นยิงอนุภาคละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายกรธัช     องค์ตระกูลกิจ

นายปุญญวัฒน์   ทองนวล

รองศาตราจารย์ ดร.อนรรฆ     ขันธะชวนะ

นายแพทย์พลชัย       วงษ์ทองสาลี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

IP29

วิริเบด

Wiribed

นายปกกฤษณ์    จีระภัทร์

รางวัลชมเชย  จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลผลงานละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

IP08

เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคสั่นสะเทือนร่วมกับไมโครเวฟ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรศักดิ์  ศรีมิตรรุ่งโรจน์

IP09

เครื่องผลิตชีวมวลความร้อนสูงด้วยเทคนิคสั่นสะเทือนร่วมกับไมโครเวฟ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรศักดิ์  ศรีมิตรรุ่งโรจน์

IP20

ตู้เคลื่อนย้ายและจ่ายอากาศบริสุทธิ์ป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจสำหรับเด็กทารก

โรงพยาบาลมะการักษ์

นายณัฐชยพล    คำอิ่ม

นายนิรุตติ์    ทูลฉลาด

นายเจษฎา   สดใส

แพทย์หญิงบุญลักษณ์ คำอิ่ม

รางวัล Special Prize

บริษัท แมคพาย บลาซเทค จำกัด   มอบแก่ผลงานเรื่อง ID26 มาสเตอร์บ็อบ

มูลนิธิทาคาฮาชิ มอบแก่ผลงานเรื่อง IP02 การพัฒนาเครื่องแยกเศษอาหาร และการสร้างผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักชีวภาพ และถ่านเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเศษอาหารที่ผ่านการแยก

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  มอบแก่ผลงานเรื่อง IP09 เครื่องผลิตชีวมวลความร้อนสูงด้วยเทคนิคสั่นสะเทือนร่วมกับไมโครเวฟ 

 

ชมผลงานที่ผ่านเข้ารอบ ได้ที่

https://kmutnb-innoawards.com/rules.aspx

24062565_086.jpg

 

 

24062565_090.jpg24062565_083.jpg

24062565_065.jpg

24062565_070.jpg24062565_094.jpg

24062565_091.jpg

24062565_088.jpg