สวท. รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564

ฮิต: 191

 สวท. รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

รศ.ดร.กัมปนาท เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 ผศ.ดร.อำนาจ ขาวเน รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กรรมการ และคุณทิพวรรณ เชียงพงศ์พันธุ์  นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. กรรมการและเลขานุการ โดยรายงานผลการดำเนินงานและผลการประเมินตนเอง ของสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบปีการศึกษา 2564 

โดยในช่วงบ่ายวันเดียวกันคณะกรรมการประเมินฯ นำโดย ผศ.ดร.อำนาจ ขาวเน ประธานกรรมการ กล่าวสรุปผลการประเมินพร้อมให้คำแนะนำการพัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการสู่เป้าหมาย โดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ คือ 4.80 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.75 อยู่ในระดับ ดีมาก สะท้อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานวิจัยของ มจพ. ก้าวสู่ระดับสากล เมื่อวันที่  18 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์