บรรยากาศงานทำบุญครบรอบ 15 ปี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฮิต: 86
บรรยากาศงานทำบุญครบรอบ 15 ปี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.
สภามหาวิทยาลัยมีมติให้จัดตั้ง “สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อรับผิดชอบการบริหารและกำหนดนโยบายการวิจัย ตลอดจนเป็นศูนย์รวมกิจกรรมวิจัยของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550