สวท. เพิ่มทักษะการเอาตัวรอด ! ฝึกอบรมการช่วยชีวิตเบื้องต้น หวังลดระดับการสูญเสีย

ฮิต: 57
 
  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดฝึกอบรม "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" กล่าวเปิดการจัดฝึกอบรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรม ได้รับความอนุเคราะห์การฝึกอบรมโดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) อาจารย์ยุพยง ทีปประสาน เป็นวิทยากร และทีมงานจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 
  วัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักรู้และเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างถูกวิธี ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตโดยมีการสาธิตการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการปั๊มหัวใจ (Cardiopulmonary Resuscitation  :CPR)ที่ถูกวิธี และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (Automatic External Defibrillator : AED ) ทั้งสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก อีกทั้งยังมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม ประกอบด้วย ตัวแทนจากศูนย์วิจัยเฉพาะทาง กองอาคารสถานที่และศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มจพ. 
 
  ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการฝึกจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
  ณ ห้องประชุม Cloud 9 ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี