สำนักวิจัยฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ประจำปี 2563

ดู: 144

ศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล รอง ผอ.ฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยฯ และ ผศ.ดร.รังสิมา หญีตสอน รอง ผอ. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยฯ นำบุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมด็จพระปรมนกรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 16 ตุลาคม 2563