สำนักวิจัยฯ จัดกิจกรรม Green University STRI

ดู: 179

สำนักวิจัยฯ จัดกิจกรรม Green University STRI


รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.รังสิมา หญีตสอน รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนางานวิจัยฯ นำบุคลากรร่วมเปิดโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้าน Green University STRI ประจำปีงบประมาณ 2564 วันพุธที่ 9 ธ.ค. 63 ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักวิจัยฯ

โดยในปีนี้สำนักวิจัยฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้าน Green University STRI จำนวน 4 กิจกรรม คือ
1.กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะพลาสติกรีไซเคิลและ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนงานสำนักวิจัยฯ
2.กิจกรรมรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกภายในส่วนงานสำนักวิจัยฯ
3.กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานในส่วนงานสำนักวิจัยฯ (บันไดแคลอรี่เพื่อสุขภาพ)
4.กิจกรรมการจัดการภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของสำนักวิจัยฯ

โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน