ชาว STRI ร่วมกิจกรรม 5 : Big Cleaning Day

ฮิต: 254

เมื่อวันที่ 22 ธันวคม 2563 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาเขต กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี)ได้จัดโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน (กิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day) มี รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน vdo conference และทำกิจกรรม 5 ส.บริเวณพื้นที่ตนเอง

ภาพข่าว