พิธีมอบรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่นและพิธีมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ดู: 304

ภาพข่าว

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดพิธีมอบรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่นและพิธีมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 โดยมีศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ศูนย์วิจัดเฉพาะทางดีเด่น

  1. ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 3 รางวัล (ได้รับโล่รางวัล)

ลำดับ

ชื่อ กลุ่ม-ศูนย์

จำนวนบทความ(บทความ)

เรียงลำดับที่ได้รับ

1

ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง เป็นหัวหน้าศูนย์

จำนวน 22.6 บทความ

ลำดับที่ 1

2

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอัจฉริยะและพลวัตรไม่เชิงเส้น

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล เป็นหัวหน้าศูนย์

จำนวน 13.3 บทความ

ลำดับที่ 2

3

ศูนย์วิจัยวัสดุอาคารและงานก่อสร้าง

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล เป็นหัวหน้าศูนย์

จำนวน 10.5 บทความ

ลำดับที่ 3

  1. ประเภทการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 1 รางวัล (ได้รับโล่รางวัล)

ลำดับ

ชื่อ กลุ่ม-ศูนย์

จำนวนลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร(ผลงาน)

เรียงลำดับที่ได้รับ

1

ศูนย์ระบบการจัดการขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล เป็นหัวหน้าศูนย์

ลิขสิทธิ์จำนวน 2 ผลงาน

ลำดับที่ 1

  1. ประเภทเงินสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 3 รางวัล (ได้รับโล่รางวัล)

ลำดับ

ชื่อ กลุ่ม-ศูนย์

จำนวนเงินที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก (บาท)

เรียงลำดับที่ได้รับ

1

ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ เป็นหัวหน้าศูนย์

จำนวนเงิน 39,857,040 บาท

ลำดับที่ 1

2

ศูนย์วิจัยการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ เป็นหัวหน้าศูนย์

จำนวนเงิน 25,542,000 บาท

ลำดับที่ 2

3

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ เป็นหัวหน้าศูนย์

จำนวนเงิน 25,160,000 บาท

ลำดับที่ 3

 

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และมีที่ตั้งอยู่ภายนอกอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้รับเงินสนับสนุน และ ป้ายเงินรางวัล

ลำดับ

ชื่อ กลุ่ม-ศูนย์

จำนวนเงินที่ได้รับ (บาท)

1

ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ เป็นหัวหน้าศูนย์

200,000.00 บาท

2

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ เป็นหัวหน้าศูนย์

200,000.00 บาท

3

ศูนย์วิจัยพลังงานยานยนต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ เป็นหัวหน้าศูนย์

200,000.00 บาท

4

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ เป็นหัวหน้าศูนย์

200,000.00 บาท

5

ศูนย์วิจัยการจัดการสารสนเทศในอุตสาหกรรม

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชชา ชีวพฤกษ์ เป็นหัวหน้าศูนย์

200,000.00 บาท

6

ศูนย์วิจัยทางด้านพลศาสตร์โครงสร้างและการจัดการสิ่งแวดล้อม

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติภูมิ รอดสิน เป็นหัวหน้าศูนย์

195,000.00 บาท

7

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบไซเบอร์กายภาพทางการผลิต

โดยมี รองศาสตราจารย์วันชัย แหลมหลักสกุล เป็นหัวหน้าศูนย์

148,262.00 บาท

8

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการเผาไหม้และพลังงานทางเลือก

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย เป็นหัวหน้าศูนย์

15,900.00 บาท

9

ศูนย์ระบบการจัดการขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล เป็นหัวหน้าศูนย์

15,000.00 บาท

10

กลุ่มวิจัยวิศวกรรมเสียงและการสั่นสะเทือน

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมพัฒน์ ตันติวัฒนกูล เป็นหัวหน้าศูนย์

6,450.00 บาท

11

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม เป็นหัวหน้าศูนย์

4,650.00 บาท

 ภาพข่าว