สวท. รับการประเมินประกันคุณภาพภายใน 2563

ดู: 105

สวท. รับการประเมินประกันคุณภาพภายใน 2563

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ zoom

รศ.ดร.กัมปนาท เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พร้อมด้วย ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง และ คุณสุทธดา ธนาธาดาภรณ์ คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรายงานผลการดำเนินงานรอบปี 2563 และผลการประเมินตนเอง

โดยในช่วงบ่ายวันเดียวกันคณะกรรมการประเมินฯ นำโดย ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ประธานกรรมการ กล่าวสรุปผลการประเมินพร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงาน โดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ คือ 4.75 อยู่ในระดับ ดีมาก