สำนักวิจัยฯ จัดประชุมชี้แจงกรอบวิจัยและงบประมาณ ววน. ประจำปีงบประมาณ 2566

ฮิต: 529

สำนักวิจัยฯ จัดประชุมชี้แจงกรอบวิจัยและงบประมาณ ววน. ประจำปีงบประมาณ 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการประชุมชี้แจงกรอบวิจัยของมหาวิทยาลัยและแนวทางการยื่นของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund: FF)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดการประชุมชี้แจงกรอบวิจัยของมหาวิทยาลัยและแนวทางการยื่นของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund: FF)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงนโยบาย ทิศทางและกรอบวิจัยของ มจพ. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ กิติสาธร รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและแผนยุทธศาสตร์วิจัย ชี้แจงแนวทางและกรอบเวลาการยื่นขอรับงบประมาณ  และ ดร.ชนิกา ชื่นแสงจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาความเป็นสากล เป็นผู้ดำเนินรายการและร่วมตอบประเด็นคำถาม โดยมีนักวิจัยให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ผ่านระบบ zoom วันที่ 7 ตุลาคม 2564

รับชมวีดีโอบันทึกการประชุมย้อนหลัง

การเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566