ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประกอบการยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

ดู: 772

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ https://bit.ly/3oUGyFE หรือ QR Code แนบท้าย