ประกาศรับข้อเสนอโครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือวิจัยด้านระบบราง

ดู: 656

ประกาศรับข้อเสนอโครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือวิจัยด้านระบบราง

ข้อเสนอโครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือวิจัยด้านระบบราง โครงการวิจัยต้องมีลักษณะดังนี้

1        เป็นโครงการที่ต้องมีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับมหาวิทยาลัยอื่นและภาคเอกชนเพื่อร่วมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบราง โดยมีการระบุหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน

2        มีการลงทุนร่วมวิจัยระหว่างหน่วยงานในรูปแบบ in kind หรือ in cash (หากโครงการวิจัยที่มีการลงทุนในรูปแบบ in cash จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรกโดยเรียงลำดับตามจำนวนเงินร่วมวิจัย)

3        ประเภทของทุนมี 2 ประเภท

1) ทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านระบบราง จำนวนเงินไม่เกิน 500,000 บาท/โครงการ

2) ทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยและสร้างชิ้นงานหรือระบบต้นแบบด้านระบบราง จำนวนเงินไม่เกิน 

    1,000,000 บาท/โครงการ

4        ผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดโครงการ

(1)    ทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านระบบราง ต้องมีต้นฉบับผลงานตีพิมพ์ (manuscript) ที่ได้รับการ submitted ผ่านระบบของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded (SCIE) วิจัยแล้ว  (มี Manuscript Number) หรือมีผลงานตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded (SCIE) จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยหัวหน้าโครงการต้องเป็นชื่อแรก (First author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding author)

(2)    ทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยและสร้างชิ้นงานหรือระบบต้นแบบด้านระบบราง ต้องมีชิ้นงานหรือระบบต้นแบบอย่างน้อย 1 ชิ้น ที่สามารถจัดแสดงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและต้องมีต้นฉบับผลงานตีพิมพ์ (manuscript) ที่ได้รับการ submitted ผ่านระบบของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded (SCIE) วิจัยแล้ว  (มี Manuscript Number) หรือมีผลงานตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded (SCIE) จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยหัวหน้าโครงการต้องเป็นชื่อแรก (First author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding author)

5        โครงการที่ได้รับทุนวิจัยต้องเข้าร่วมประชุม Consortium ของเครือข่ายภาคีวิจัยด้านระบบราง ที่จัดโดย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

6        ค่าตอบแทนนักวิจัยต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนวิจัย

7        ไม่มีการซื้อครุภัณฑ์

8        ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน หากเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 9 เดือน ต้องแสดงให้เห็นเป้าหมาย สุดท้าย (End Goal) และมีเส้นทางไปถึงเป้าหมายรายปี (Milestone) แสดงไว้อย่างชัดเจน (แต่จะให้การสนับสนุนทุนวิจัย 9 เดือนแรก เท่านั้น)

 

download เอกสาร

ปิดรับข้อเสนอ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 และประกาศผลในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 

สอบถามและส่งข้อเสนอได้ที่ tanapon.n@stri.kmutnb.ac.th