มูลนิธิโทเรฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29

ดู: 91

มูลนิธิโทเรฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 17 ตุลาคม 2565

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นทุนเพื่อสนับสนุนอาจารย์ หรือนักวิจัยที่กำลังมี่โครงการค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยโครงการที่ขอรับการสนับสนุนควรเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนอื่นอยู่แล้ว การสนับสนุนของมูลนิธิฯ เป็นการสนับสนุนเพิ่มเติมในบางส่วน เช่น งบประมาณสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ ค่าวัสดุดำเนินงานวิจัย เป็นต้น

 

อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์สมัครขอรับทุนดังกล่าว กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรับสมัคร เสนอผ่านต้นสังกัดมายัง ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยฯ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ภายในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

เพื่อดำเนินการตรวจสอบและเสนอผู้บริหารลงนามก่อนนำส่งให้มูลนิธิโทเรฯ ต่อไป

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : https://bit.ly/3zVu9sp