สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ (ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 21 ก.ย. 65)

ฮิต: 21

ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษารูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยอาศัยกลไกของตลาดซื้อขายไฟฟ้าและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการมุ่งไปสู่แนวโน้ม Carbon Neutral ในอนาคต โดยวิธีคัดเลือก

สามารถยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 21 ก.ย. 65 ในเวลาราชการ

อ่านรายละเอียด