สนง.นโยบายและแผนการขนส่งจราจร มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษา การศึกษาการจัดทำ model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมฯ ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 1 มิ.ย. 2566

ฮิต: 37