สนง.นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษา การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบแนวคิดเบื้องต้นเส้นทางท่องเที่ยวฯ ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 6 มิ.ย. 2566

ฮิต: 46