การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มึความประสงค์จ้างที่ปรึกษา ออกแบบและจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิคฯ ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 17 พ.ค. 2566

ฮิต: 34