ยื่นข้อเสนอโครงการปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นดิจิทัล กิจกรรมจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดู: 53