ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

ดู: 324

ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564 จำนวน 8 ประเภททุน แบ่งเป็น 2 ช่องทาง ดังนี้

ทุนที่เปิดรับสมัครและลงทะเบียนผ่านระบบ NRIIS

1. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 

2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) 

3. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ 

4. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง 

5. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 

6. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 23 

7. ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ทุนที่ใช้ระบบสรรหา

 8. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 18 ธันวาคม 2563 

ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ที่ http://nriis.nrct.go.th/

 

นักวิจัย มจพ. ที่สนใจขอรับทุนลำดับที่ 1 - 5 เมื่อทำการสมัครผ่านระบบ NRIIS แล้ว ให้จัดทำบันทึกข้อความนำส่ง พร้อมแนบร่างข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ถึงผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันที่ 15 ธันวาคม เวลา 16.00 น. เพื่อสำนักวิจัยฯ จะดำเนินการตรวจสอบเพื่อรับรองโดยต้นสังกัดผ่านระบบ NRIIS โดยจะดำเนินการในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. (ท่านสามารถเข้าแก้ไขข้อเสนอฯ ได้ ก่อนเวลา 15.00 น.)

 

ดูรายละเอียดทุนได้ที่ https://l.nrct.go.th/3nss6D8