ขอเชิญยื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame)

ดู: 21

ขอเชิญยื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame)