บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ รอบที่ 2 Reskill/Upskill ปีงบประมาณ 2564

ดู: 320

บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ รอบที่ 2 Reskill/Upskill ปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 ภายใต้แผนงาน การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill) โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต

ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่ 7 พฤษภาคม 2564 - 7 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.  (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมและ dowload เอกสาร : https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564-1/p3-reskill-upskill-2nd/