ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนและส่งมอบผลการดำเนินงานภายใต้โปรแกรม 16 โครงการปฏิรูประบบ อววน.

ดู: 174

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนและส่งมอบผลการดำเนินงานภายใต้โปรแกรม 16 โครงการปฏิรูประบบ อววน.
หัวข้อ การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติแบบไร้คนขับ

 

Required input

1. เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือ อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป

2. ไม่อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ

3. ไม่ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งได้รับทุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ลงไป

Required output

1.    เข้าร่วมงาน 2021 Research Invention and Innovation Congress (RI2C 2021) และตีพิมพ์บทความวิจัยในรายงานการประชุมของงาน (Conference Paper) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ

2.       บทความวิจัย (Article/Conference Paper) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ก่อนวันสิ้นสุดโครงการ จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง

งบประมาณ :                      ไม่เกิน    200,000  บาท/โครงการ
ระยะเวลาดำเนินงาน :          ไม่เกิน 10 เดือน นับจากวันทำสัญญา
ระยะเวลาการรับสมัคร :           ตั้งแต่บัดนี้ - 3 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการพิจารณา :          ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

การยื่นข้อเสนอโครงการ :  ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ (ไฟล์สกุล .pdf จำนวน 1 ไฟล์) แผนงบประมาณของโครงการ (ไฟล์สกุล .xls จำนวน 1 ไฟล์) และไฟล์สแกนบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด (ไฟล์สกุล .pdf จำนวน 1 ไฟล์) ส่งมาที่อีเมล tanapon.n@stri.kmutnb.ac.th (ไม่ต้องส่ง hard copy) และสามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารได้ทุกฉบับ

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มได้ที่ LinK : shorturl.at/sERS9 (แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ + แผนงบประมาณของโครงการ)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณธนพล นิงสานนท์ โทร 1513

หมายเหตุ หากโครงการวิจัย สามารถสร้างชิ้นงานต้นแบบและนำส่งชิ้นงานต้นแบบได้เมื่อสิ้นสุดโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

รายละเอียด

 

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

รถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติแบบไร้คนขับ (Automated People Mover: APM) เป็นรถไฟฟ้าไร้คนขับรูปแบบหนึ่งที่ใช้ล้อยางวิ่งบนพื้นคอนกรีต โดยมีรางเหล็กวางอยู่ตรงกลาง ระหว่างล้อซ้าย-ขวา เพื่อช่วยนำทางและเลี้ยว รถ APM เป็นรถไฟฟ้ารูปแบบหนึ่งที่นิยมสำหรับวิ่งในท่าอากาศยานเพื่อลดระยะทางในการเดินของผู้โดยสารภายในอาคารกับอาคารเทียบเครื่องบิน หรือภายในสถานที่ที่ต้องการระบบขนส่งขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เช่น ย่านชุมชนหนาแน่น ข้อดีของรถ APM คือ วงเลี้ยวแคบและไต่ทางลาดชันได้ดี และการใช้ล้อยางไม่ใช่ล้อเหล็กเพื่อลดเสียงดังและการสั่นสะเทือนที่สร้างความรำคาญต่อผู้อยู่อาศัยริมทาง มีความนุ่มนวลในการขับขี่ และช่วยให้สามารถเร่งความเร็วหรือเบรกได้อย่างรวดเร็วในระยะทางสั้นๆ สำหรับประเทศไทยมีการใช้งานรถ APM ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อใช้รับส่งผู้โดยสารระหว่างเทอร์มินอลกับอาคารเทียบเครื่องบินและรถไฟฟ้าสายสีทอง เป็นต้น

รถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติแบบไร้คนขับ (Automated People Mover: APM)