วช. ขอเชิญส่งข้อเสนอกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ดู: 81

วช. ขอเชิญส่งข้อเสนอกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม และการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ

โดยสามารถส่งข้อเสนอกิจกรรมฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.nriis.nrct.go.th ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 16 สิงหาคม 2564

ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  shorturl.asia/aWlFH