วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2565

ดู: 36

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2565

 

วช. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19

   1) การถอดรหัสพันธุกรรม และระบาดวิทยา  

   2) การดูแลและรักษาผู้ป่วย

   3) นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

   4) วัคซีนโควิด-19

   5) การวิจัยเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา

   6) การบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19

ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่ บัดนี้ - 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.
(หน่วยงานต้นสังกัดต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.)

รายละเอียดเพิ่มเติมและ dowload เอกสาร : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9474