วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัยและเสริมสร้างเกียรติภูมิ บุคลากร และหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

ดู: 88

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัยและเสริมสร้างเกียรติภูมิ บุคลากร และหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

 

แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ใน 4 แผนงานหลัก ที่เป็นไปตามขั้นบันไดอาชีพนักวิจัย ดังนี้

1. การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประกอบด้วย

1) ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

2) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

3) โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

2. การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประกอบด้วย

1) ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่

2) ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม

3. การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง ประกอบด้วย

1) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง

2) ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง

4. การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยอาวุโส ประกอบด้วย

1) ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)

2) ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่ บัดนี้ - 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.
(หน่วยงานต้นสังกัดต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.)

รายละเอียดเพิ่มเติมและ dowload เอกสาร : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9468