ก.พ.ร. จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดู: 34

 หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ.ร.

เรื่อง : จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลา : 29 ก.ค. 2564 เวลา 8.30-16.30