การเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดู: 1225

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ
ประกอบการยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund: FF)  ประจำปีงบประมาณ 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) ภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดดังนี้

กรอบวิจัย (Research Framework)

Goal 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทย
เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

University Mission

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงวิชาการ

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
เชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

Impact

ผลิตภาพและศักยภาพพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศที่ยั่งยืน

Research Mission

 
 

AI & Robotic

เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์

หุ่นยนต์

ระบบอัตโนมัติ

 

BCG

การแพทย์และสุขภาพ

เกษตรและอาหาร

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ

 

พัฒนานักวิทยาศาสตร์

และนวัตกร
ทักษะสูง

 

สังคมสูงวัย

สังคมคาร์บอนต่ำ

เมืองน่าอยู่

 
 
 

ระบบรางและโลจิสติกส์ 

ยานยนต์สมัยใหม่

 

ดาวเทียม อุตสาหกรรมอวกาศ

 

วิกฤติเร่งด่วนของประเทศ

Covid-19

การบริหารจัดการน้ำ

 
 

 

ลักษณะข้อเสนอโครงการ

โครงการที่ขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) จะต้องเป็นโครงการที่ครอบคลุมการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ในสหสาขา
การพัฒนานวัตกรรม หรือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง โดยสอดคล้องกับกรอบวิจัย (Research Framework) ของมหาวิทยาลัย และสามารถแสดงศักยภาพในการขยายผลหรือต่อยอดสู่งานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund: SF) ได้ในอนาคต

ประเภทโครงการที่เสนอขอ

1.การวิจัยพื้นฐาน หรือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง (ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่จัดสรรทั้งหมด)

เป็น โครงการเดี่ยว หรือ ชุดโครงการ ระยะเวลาโครงการไม่เกิน 1 ปี โดยผลงานที่เกิดขึ้นต้องเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

เป้าประสงค์: วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงวิชาการ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย: จำนวนบทความวิจัย (Research article) หรือบทความจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings) ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCIE หรือ Scopus

ค่าเป้าหมายผลผลิต:  

1. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่จัดอยู่ในควอไทล์ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) จำนวน 1 บทความ ต่องบประมาณ 250,000 บาท หรือ
2. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่จัดอยู่ในควอไทล์ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) จำนวน 1 บทความ ต่องบประมาณ 150,000 บาท หรือ
3. บทความวิจัยจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings) ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 2 บทความ ต่องบประมาณ 150,000 บาท

** 1 บทความ สามารถใช้ปิดโครงการต่อ 1 โครงการเท่านั้น **

2.การวิจัยประยุกต์ในสหสาขาการพัฒนานวัตกรรม (ร้อยละ 30 ของงบประมาณที่จัดสรรทั้งหมด)

เป็น ชุดโครงการ ระยะเวลาโครงการไม่เกิน 1 ปี โดยต้องเป็นหัวข้อที่อยู่ภายในกรอบวิจัย 4 ด้าน ได้แก่ (1) AI & Robotic   (2) BCG   (3) ระบบรางและโลจิสติกส์ ยานยนต์สมัยใหม่  และ (4) ดาวเทียมและอุตสาหกรรมอวกาศ

เป้าประสงค์: 1. วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม

2. วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย: 1. จำนวนชิ้นงานที่สร้างขึ้นจากองค์ความรู้พื้นฐานที่สะสมในมหาวิทยาลัยเพื่อการต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

2. จำนวนบทความวิจัยจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings) ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus

งบประมาณ:  500,000 บาทขึ้นไป 

ค่าเป้าหมายผลผลิต:  

(1) ชิ้นงานนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์พาณิชย์ และตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม จำนวนอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
(2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาคมวิจัยและภาคอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง
(3) บทความวิจัยจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings) ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 บทความ ต่องบประมาณ 500,000 บาท

** หากเป็นโครงการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย หรือเป็นโครงการที่มีผู้แจ้งความประสงค์จะใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยนี้ด้วยแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ **

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ

1. เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป และไม่อยู่ระหว่างการได้รับอนุมัติการลาศึกษาต่อทั้งกรณีการลาศึกษาต่อบางส่วนและการลาศึกษาต่อเต็มเวลา

2. ต้องไม่ติดค้างการปิดโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณแผ่นดิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ลงไป

3. มีองค์ความรู้พื้นฐานที่สะสมมาก่อน ดังนี้

 3.1 โครงการประเภทการวิจัยพื้นฐาน หรือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง

หัวหน้าโครงการจะต้องเคยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded (SCI/SCIE) อย่างน้อย 1 ผลงาน ที่เป็น First author หรือ Corresponding author ภายในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ค.ศ. 2017-2021)

3.2 โครงการประเภทการวิจัยประยุกต์ในสหสาขาการพัฒนานวัตกรรม 

 หัวหน้าโครงการต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานที่สะสมมาทั้งในรูปแบบบทความวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การสร้างชิ้นงานนวัตกรรม

4. มีประสบการณ์และศักยภาพในการดำเนินงานวิจัยให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ

5. ต้องมีรายชื่อลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์เพื่องานวิจัยของ มจพ. (KMUTNB Research Database) โดยต้องปรับปรุงข้อมูลประวัตินักวิจัยในระบบให้เป็นปัจจุบัน

6. กรณีเป็นโครงการที่อยู่ในขอบข่ายโครงการวิจัยที่ต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หัวหน้าโครงการจะต้องยื่นหลักฐานการผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มายังอีเมล research.net@stri.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

การยื่นข้อเสนอโครงการ

(1) นักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กำหนด (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ https://bit.ly/3D0IGSl หรือ QR Code แนบท้าย)

(2) ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.nrct.go.th) และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ สกุล .doc หรือ .docx มายังอีเมล research.net@stri.kmutnb.ac.th ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(3) นำส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ (Hardcopy) ที่พิมพ์ออกจากระบบ NRIIS จำนวน 1 ชุด พร้อมบันทึกข้อความนำส่งเอกสารผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ส่งมายังสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันที่
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(4) มหาวิทยาลัยดำเนินการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพของข้อเสนอโครงการเป็นไปตามกรอบวิจัย (Research Framework) ของ มจพ. จัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เพื่อนำส่ง สกสว. โดยมีหลักเกณฑ์การจัดลำดับข้อเสนอโครงการ ดังนี้

4.1) พิจารณาจัดกลุ่มข้อเสนอโครงการจากประวัติของหัวหน้าโครงการ ได้แก่ การได้รับทุนวิจัย/การปิดทุนวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ทุนงบประมาณแผ่นดิน หรือทุนจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และจำนวนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ทุนงบประมาณแผ่นดิน หรือทุนจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน

4.2) พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการ โดย

4.2.1) โครงการประเภทการวิจัยพื้นฐาน หรือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง จัดลำดับจากผลงานวิจัยของหัวหน้าโครงการวิจัย ได้แก่ จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ภายในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ค.ศ. 2017-2021)

4.2.2) โครงการประเภทการวิจัยประยุกต์ในสหสาขาการพัฒนานวัตกรรม พิจารณาจัดลำดับจากผลงานวิจัยของหัวหน้าโครงการนวัตกรรม ได้แก่ จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ภายในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ค.ศ. 2017-2021) หรือผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)

*** โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ กรณีที่ได้รับแจ้งจาก สกสว. ให้มีการปรับลดงบประมาณในอนาคตด้วย เช่น อาจมีการพิจารณาตัดงบประมาณโครงการที่หัวหน้าโครงการติดค้างการปิดทุนวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ทุนงบประมาณแผ่นดิน หรือทุนจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ***

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข้อมูลการติดต่อสอบถาม:

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

​สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

​​โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1506, 1513, 1514

​​Line Official: https://lin.ee/U6iW5Q2

​​Facebook inbox: m.me/KMUTNBSTRI

 

ประกาศโดย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

ขอบข่ายโครงการวิจัยที่ต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

การศึกษาวิจัย การสอบถาม การสัมภาษณ์ทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
การทดลองเภสัชผลิตภัณฑ์ เวชสำอาง สารโภชนเภสัช เครื่องมือแพทย์ การศึกษาธรรมชาติของโรค การวินิจฉัย การรักษา การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ หรือกระทำกับมนุษย์ที่ยังมีชีวิต
ทั้งทางตรงและทางอ้อม การศึกษาวิจัยจากเวชระเบียนหรือฐานข้อมูล วัตถุสิ่งส่งตรวจ น้ำคัดหลั่ง เนื้อเยื่อ หรือสารพันธุกรรมที่ได้จากร่างกายบุคคลที่อาจระบุถึงได้ รวมถึงการศึกษาทางสรีรวิทยา ชีวเคมี พยาธิวิทยา
การตอบสนองต่อการรักษาทางด้านกายภาพ ชีวเคมี จิตวิทยาที่กระทำต่อบุคคล รวมถึงการศึกษาวิจัยต่อเซลล์
ตัวอ่อนที่มีเซลล์ หรือส่วนประกอบของเซลล์ของมนุษย์ร่วมอยู่ด้วย

 หลักสูตรอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคนแบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มีเนื้อหาให้ศึกษาก่อนทำแบบทดสอบออนไลน์ และจะได้รับใบประกาศนียบัตรซึ่งมีอายุการใช้งาน 2 ปี

ลงทะเบียนเรียนได้ที่ : https://www.medtu.org/GCP/