กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ

ดู: 18

หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เรื่อง : ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาความปลอดภัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ (ภายใต้นเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ระยะเวลา : ยื่นข้อเสนอถึง วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.