สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาโครงการฯ

ดู: 12

 หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 เรื่อง : มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะเพื่อสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

ระยะเวลา : ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565