โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 5 กันยายน 2565

ฮิต: 77

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2566

1. รศ.ดร. มาลินี ศรีอริยนันท์ (Post-66-08) ง.พิเศษ
2. รศ.ดร. รังสิมา หญีตสอน (Post-66-09)  ง.พิเศษ

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2565

1. รศ.ดร.อุณาโลม เวทย์วัฒนะ ฮาร์ทลี่ (Post-65-03)  ง.พิเศษ