โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565

ฮิต: 74

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2566

1. ศ.ดร.วิไล รังสาดทอง ง.1

ทุนโครงการดุษฐฎีบัณฑิต ประจำปี 2566

1. รศ.ดร.มาลินี ศรีอริยนันท์ ง.1