โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ฮิต: 48

เงินอุดหนุนการวิจัยกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2564

1 รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ สืบสำราญ อนันต์-ววน.64-07

2 รองศาสตราจารย์ คร.ถิราวุธ พงศ์ประยูร ถิราวุธ-ววน.64-08

3 อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ ทัพสนิท ปิยวัฒน์-ววน.64-11

4 ดร.รจเรข ชคทันต์บดี รจเรข-ววน.64-12

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภัฏ รัตนจันทร์ กิตติภัฏ-ววน.64-13

6 อาจารย์ ดร.สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ สว่างทิตย์-ววน.64-1

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตา เพ็ชรัตน์ คณิตา-ววน.64-18

8 ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง วิไล-ววน.64-24

9 ศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร ผลากรกุล จันทรพร-ววน.64-2

10 รองศาสตราจารย์ ดร.รังสิมา หญีตสอน รังสิมา-ววน.64-28

11 ดร.รจเรข ชคทันต์บดี รจเรข-ววน.64-28-2

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ เงาทอง จักรพันธ์-ววน.64-28-3

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมณฑน์ วงศ์ษา จิตติมณฑน์-ววน.64-28-4

14 ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง วิไล-ววน.64-29-1

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมณฑน์ วงศ์ษา จิตติมณฑน์-ววน.64-29-2

16 ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง วิไล-ววน.64-29-3

17 อาจารย์มีชัย ลัดดี มีชัย-ววน.64-38

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนารี สุขเสกสรรค์ ณัฐนารี-ววน.64-38-1

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิตา สุวรรณ ชลิตา-ววน.64-38-3

20 อาจารย์มีชัย ลัดดี มีชัย-ววน.64-38-4

21 อาจารย์มีชัย ลัดดี มีชัย-ววน.64-38-5

22 อาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ พัชรี-ววน.64-38-6

23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข ณัฐธยาน์-ววน.64-38-7

24 อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์ พนิดา-ววน.64-38-8

25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา ตู้จินดา กรุณา-ววน.64-40

26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราวุฒิ ภู่สันติสัมพันธ์ ธีราวุฒิ-ววน.64-41

ซอปไ"