โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ฮิต: 58

ทุนพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ปี 2566

1 รองศาสตราจารย์ ตร.ปิยะธิตา ช้างพึ่ง ปิยะธิตา-66-3-01
2 ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ ยุพาภรณ์-66-B-02
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา หินอ่อน ขนิษฐา-66-B-03
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ผาพันธ์ วิกานตา-66-B-04
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตร.วิลาสินี ปีระจิตร วิลาสินี-66-8-05
6 อาจารย์ ดร.รักษ์ศิริ สุขรักษ์ รักษ์ศิริ-66-B-06
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซนาพันธุ์ ชนาเนตร ชนาพันธุ์-66-B-07
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ถ้ำสิงห์ นิยม เสาวก7-66-B-08
9 ศาสตราจารย์ คร.เสาวณิต สุขภารังษี เสาวณิต-66-8-09
10 อาจารย์ ตร.ธนภัทร สังขรัตน์ ธนภัทร-66-B-10
11 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี สุภาภรณ์-66-B-11
12 รองศาสตราจารย์ ตร.นวลพรรณ ลอว์สัน นวลพรรณ-66-B-12
13 อาจารย์ ตร.สิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา สิริอร-66-B-13
14 อัยยะ-66-B-14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยยะ จันทรศิริ
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตร.สุกัญญา พันธุ สุกัญญา-66-B-15
16 นางสาวสุกัลญา อารียะ สกัลญา-66-B-16
17 รองศาสตราจารย์ คร.ไกรพัฒน์ จีนขจร ไกรพัฒน์-66-B-17
18 อาจารย์ คร.เทวารักษ์ ปานกลาง เทวารักษ์-66-B-18
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตร.จิตติมณฑน์ วงศ์ษา จิตติมณฑน์-66-B-19
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตร.เจนณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ เจนณรงค์-66-B-20
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ วิบูลย์-66-B-21
22 รองศาสตราจารย์ คร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ มนตรี-66-B-22
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเวียง ฤทธิศักดิ์ ศรีเวียง-66-B-23
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐพันธ์ นาคพงษ์ นัฏฐพันธ์-66-B-24
25 รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว กฤษณ์-66-8-25
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.เพ็ญนภา ไพโรจน์อมรชัย เพ็ญนภา-66-8-26
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวรรณ สุวรรณ์ ธีรวรรณ-66-B-27
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานี ทิพยเสม ชญานี-66-B-28
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.วันทนา เกิดนิยม วันทนา-66-B-29
30 อาจารย์ ดร.ณัฐพล บุญอธึก ณัฐพล-66-B-30

ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 ศาสตราจารย์ ดร.สอาด นิวิศพงศ์ สอาด-66-K-01
2 รองศาสตราจารย์ ดร..ภาณุมาศ แสวงทอง ภาณุมาศ-66-K-02
3 รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ศรีอรียนันท์ มาลินี-66-K-03
4 ศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ธารีบุญ เจษฎา-66-K-04
5 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล อนุชิต-66-K-05
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสนี โสมดี อัสนี-66-K-06
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรงน์ กิตติวุฒิ-66-K-07
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา วรรณภพ สุรางคนา-66-K-08
9 อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปีรยะวราภรณ์ อลงกรณ์-66-K-09
10 ศาสตราจารย์ คร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ เมธีพจน์-66-K-10
11 ศาสตราจารย์ ดร.สุขาติ เขี่ยงฉิน สุชาติ-66-K-11
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ศรีวิชัย วิเชียร-66-K-12
13 Associate Professor Dr.Sanjay Mavinkere Rangappa Sanjay-66-K-13
14 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี บุณยโสภณ ภาวิณี-66-K-14
15 นางสาวศิริอร บุญญวนิช ศิริอร-66-K-15
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตย์ ประสมพันธ์ สถิตย์-66-K-16
17 อาจารย์ ดร.ปกครอง วงศ์คูณ ปกครอง-66-K-17
18 ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล นิพนธ์-66-K-18
19 รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล แก้ววิลัย อรรถพล-66-K-19
20 รองศาสตราจารย์ ร.รังสิมา หญีตสอน รังสิมา-66-K-20

ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2566

1 อาจารย์ คร.ศิริพัฒน์ มณีแก้ว ศิริพัฒน์-66-N-01
2 อาจารย์ ดร.จักรกริช ภักดิ์โต จักรกริช-66-N-02
3 อาจารย์ ดร.พุฒิธร ธะนะ พุฒิธร-66-N-03
4 อาจารย์ ดร.ดอนนี้ พัสสาหรี่ ดอนนี่-66-N-04
5 อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ วงษ์สันติสุข พลกฤษณ์-66-N-05
6 อาจารย์ ดร.ไกรโรจน์ มหรรณพกุล ไกรโรจน์-66-N-06
7 อาจารย์ ดร.วนารัตน์ ภาคีนฺยะ วนารัตน์-66-N-07
8 อาจารย์ ดร.สุนทร โอษฐงาม สุนทร-66-N-08
9 อาจารย์ ดร.ศุภกร บัวหย่ ศุภกร-66-N-09

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ ปี 2566

1 นางสุธาสินี บุญประดิษฐ์ สุธาสินี-66-5-01 
2 นางสาวปณา มณฑลจรัส ปวีณา-66-5-02 
3 นางสาวธีติมา ไชยกิจ ธีติมา-66-5-03 
4 นางสาววรทัย ประจักษ์เพิ่มศักดิ์ วรทัย-66-5-04 
5 นางสาวอภิญญา เนื่องหล้า อภิญญา-66-5-05 
6 นายเอกลักษณ์ ด้วงถึง เอกลักษณ์-66-5-06 
7 นางสาวมาลี จำรัส่ มาลี-66-5-07 
8 นางสาวปรารถนา ธูปสมุทร ปรารถนา-66-5-08 
9 นางสนธยา บุญประเสริฐ 30,000. สนธยา-66-5-09

รายงานสรุปโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนพัฒนานวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 ผศ.ดร.วิกันดา ศรีเดช วิกันดา-66-1P-01
2 รศ.ดร.มาโนช สรรพกิจทิพากร มาโนช-66-IP-02
3 ศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล จันทรพร-66-1P-03