โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ฮิต: 46

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565

1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์ สุภารัตน์ -65-B-35
2 รองศาสตราจารย์ ดร.นวลพรรณ ลอว์สัน นวลพรรณ-65-B-44
3 ดร.รพีภร์ณ์ ศรีสุข รพีภรณ์-65-B-12

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2564

1 อาจารย์จิราภรณ์ ยงพิศาลภพ จิราภรณ์-64-N-02

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปี 2564

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชาภัทร พัฒนะรพีเลิศ ณิชาภัทร-64-K-43 12378
2 รองศาสตราจารย์ ดร.แสนสด พานิช แสนสด-64-K-35

ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ แซ่จัน พัชรินทร์-65-K-25

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565

1 ผศ.ดร.อภิชาติ แซ่จิว อภิชาต-65-N-06