โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 22 ธันวาคม 2565

ฮิต: 46

ทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. ประจำปี 2563

1 รศ.ดร. เจษฎา ธารีบุญ ง.3

ทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. ประจำปี 2562

1 รศ.ดร. ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ ง.5

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปรญญาเอก ประจำปี 2565

1. รศ.ดร.เสกสรร สิริทรัพย์ทวี ง.พิเศษ
2. รศ.ดร. มาลินี ศรีอริยนันท์  ง. 2
3. รศ.ดร. อุณาโลม เวทย์วัฒนะ ฮาร์ทลี่  ง. 2