สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นักวิจัย มจพ. กวาด 6 รางวัล จากงานประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ JDIE 2024โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ส่งนักวิจัย ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ 2024 Japan Design, Idea & Innovation Expo ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2567 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้รับรางวัลชนะเลิศรวมทั้งหมด 6 รางวัล ผลงานของ ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก มจพ. โดยสำนักวิจัยฯ ส่งเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 2 ผลงาน ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน ดังนี้

🥇Gold Medal ผลงานเรื่อง “Development of a Robotic Prototype for Muscle Pain Physiotherapy Using Artificial Intelligence and Games”

🥈Silver Medal ผลงานเรื่อง ”Development of Tactical Shooting Gallery Training System Using Virtual Reality”

นอกจากนี้ ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ ยังได้ร่วมทีมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน อีก 3 ผลงาน ได้รับรางวัล Grand Prize และ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ดังนี้

🏆🥇Grand Prize และ Gold Medal ในผลงานเรื่อง “Robotic Prosthetic Arm Prototype Controlled by Electromyography Signals and Artificial Intelligence Techniques” (ดร.ฐิตาภรณ์ กนกรัตน หัวหน้าโครงการ)

🥇Gold Medal ในผลงานเรื่อง ”Autonomous Robots for Moving the Disables or Elderly Using Artificial Intelligence Technology” (ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง หัวหน้าโครงการ)

🥈Silver Medal ในผลงานเรื่อง “A System to Track Fatigue Performance while Driving to Prevent Accidents in Real Time” (ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง หัวหน้าโครงการ)

งาน “Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2024) เป็นงานประกวดและนำเสนอผลงานของนักประดิษฐ์นานาชาติซึ่งจัดขึ้นโดย World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) ร่วมกับ Chizai Corporation แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง JDIE 2024 มีผลงานประดิษฐ์คิดค้นจาก 20 กว่าประเทศ นำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดง มากกว่า 400 ผลงาน

สำนักวิจัยฯ ขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณ ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ และทีมวิจัย ที่ทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศไทย