สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สน.คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาโครงการ พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศโลก ยื่นข้อเสนอในวันที่ 14 มิ.ย. 67