สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาและการกระจายรายได้ ที่ทั่วถึงและยั่งยืน (Rich from Roots : Tourism BCG in Action) ยื่นข้อเสนอในวันที่ 21 มิ.ย. 67